DSlogo

Klockareängen

Klockarängen är en naturskön äng söder om Breareds kyrka. Naturvårdsföreningen har till stora delar restaurerat ängen till slåtteräng. I ängen syns fortfarande spår av gamla åkrar och stenrösen.

Här kan du bland annat se backsippa, hårginst, backtimjan, slåttergubbe, ärenpris, svinrot, rotfibbla och jungfrulin. Längs den östra delen av ängen går en bred fägata där djuren leddes ner och över bron mot skogsbete.