DSlogo

Hyltan Naturreservat

Hyltans naturreservat ligger längs med Börjeåns kanjonliknande dalgång. Reservatet är något svårtillgängligt med sankmark och omärkta stigar. Längs marken ligger fullt med död ved som agerar hotell för ett flertal insekter och buffé för ovanliga fåglar som stenknäck, skogsduva, ormvråk, gröngöling och spillkråka. Om du har tur kan du under maj-juni höra den mindre flugsnapparens underbara sång.

Växtligheten är också mycket intressant med ett flertal ovanliga lavar och mossor, gullpudra, dvärghäxört, småvänderot, hassel och tjocka täcken av murgröna. En av de svampar du kan hitta här är fnösketickan, som redan på stenåldern användes för att göra upp eld.

På 1600-talet var dessa trakter täckta med bok och ekskogar men allt eftersom man högg ner träden och använde marken till bete, transformerades trakten till Tönnersjöhedens öppna marker. Hyltan undslapp denna behandling eftersom terrängen runt ån var allt för svårtillgänglig.

Hitta Hit:
Kör från Simlångsdalen mot Tönnersjö tills vägen upphör. Följ därefter skyltarna mot Mästocka. Efter ca 3 km är det skyltat mot gården Hyltan till höger. Du är nu inne i reservatet. Anvisad parkeringsplats saknas.

Djur & Växter:
Stenknäck, skogsduva, ormvråk, gröngöling, spillkråka, mindre flugsnappare, violettgrå porlav, hållav, dunmossa, fnösketicka, gullpudra, dvärghäxört, småvänderot, murgröna och hassel.