DSlogo

Alenäs
Naturresarvatet Alenäs består av sjöar och öppna våtmarker kringvärvade av barr- och lövsumpskog. I reservatet finns också slingrande gamla åkrar som värvas med ekbevuxna kullar med rötter från medltiden. 

Bröda
Bröda Naturreservat ligger på norra och södra sidan om väg 25 mot Ljungby. Den norra sidan består huvudsakligen av äldre frodiga bokskogar som växer i de branta sluttningarna ner mot sjön Simlången.

Danska Fall
Ett av Hallands mest besökta naturreservat ligger på gångavstånd  från Simlångsdalens samhälle. I Danska Fall störtar ån Assmans vatten i trappstegsformationer ner i en djup ravin mellan stenar och klippor.

Gårdshult Norra 
Naturreservatet Gårdshult norra består dav ålderdomliga kulturlandskap och vackra gärdsgårdar. Slå dig ner vid ån Assman, njut av tidlösheten och lyssna till vattenbruset. Glöm inte fikakorgen.

Gårdshult Södra
Naturreservatet Gårdshult södra består av betad ljunghed och slåttermyrar, kallad Söderängarna. Denna platts användes som odlingsmark för boskapsföda och tidvis för torvbrytning.

Hallaskår
Söder om Kvarnaberget löper den mindre sprickdalen Hallaskår. Den södra delen av dalen är täckt med stora mossbeklädda block och upp mot 5 meter höga klippväggar i öst.

Hule
Den norra delen av Hule naturreservat är perfekt för en lugn, varm sommardag. Här finns det ett flertal grillplatser, bord och bänkar längs med Simlångens strand!

Hyltan
Hyltans naturreservat ligger längs med Börjeåns kanjonliknande dalgång. Reservatet är något svårtillgängligt med sankmark och omärkta stigar.

Kvarnaberget
I Kvarnabergets Naturreservat finner du 150-åriga ekskogar som växer och slingrar sig långsamt på den magra moränmarken. Reservatet har inga markerade stigar, men en ganska bra terräng att vandra i.

Lillared-Klövaberget
Du bör inte lida av höjdskräck när du smyger fram till Klövabergets 30 m höga och 100 m långa klippbrant. Förutom en kittlande känsla i magen får du en vidsträckt utsikt över Simlångsdalen. 

Långhultamyren
Kliv ur bilen, lunka upp till enebacken, slå dig ner o spana ut över mossarna. Vill du uppleva orrtupparnas tornerspel, skall du en tidig morgon i mars-maj smyga dig fram till gömstället som ligger 1 kilometers promenad från parkeringen. 

Mogölsmyren
Mogölsmyrens naturreservat är en ostörd vildmark där tystnaden dominerar. Myren är täckt av vitmossor som skiftar i gröna och röda färger. Reservatet är en perfekt plats för att spana efter skogens konung, älgen.

Porsbjär
I Porsbjär tävlar ljungklädda kullar, dimmiga kärr, skrovliga klippblock och mörka dalgångar med varandra om uppmärksamhet i ett av Sydsveriges få orörda våtmarksområden.

Råmebo
Större delen av Råmebo utgörs av gammal bokskog där den äldsta boken är över 300 år. Skogen är fylld med stubbar och fallna träd, vilket är en perfekt miljö för kryptogamer som lavar, mossor och svampar.

Stavsbjär
Stavsbjärs naturreservat är ett fantastiskt exempel på hur Halland kunde ha sett ut om marken var orörd. Gamla bokträd varvade med död ved ger gott om liv, vars behov möts av den vilda skogen.

Sutarebo
Sutarebo naturreservat är en blandskog som huvudsakligen består av tall och bok. Ekhagar och jordbruksmark inramade av hasselbuskage ligger på den västra gränsen och vittnar om en svunnen tid.

Sundsholm
I Sundsholms naturreservat varvas artrika hagmarker och ett vackert kuperat kulturlandskap med gammal tallskog i en förlängning från Långhultamyren. 

Svarta Klippan
Svarta klippan är en närmare 100 meter hög brant på östra sidan av Fylleåns dalgång. I branten klättrar en urskogslik bokskog. Från toppen av branten har man en enastående utsikt.

Ullasjöbäcken
Ullasjöbäckens naturreservat är ett av Sydsveriges större reservat. Ibland branta bokskogsbeklädda dalgångar sträcker sig Ullasjöbäckens porlande vatten längs den slingrande dalgången.

Veka
Vekas naturreservat består av två områden, en nordlig och en sydlig del. I den kuperade terrängen växer bland annat äldre bokskog där ett flertal mossor och lavar som naggbägarlaven frodas.